Onze Constructief confronteren

De visie van innogration

Gemeenten staan – als meest nabije overheid – voor de voortdurende uitdaging het vertrouwen, dat Nederlanders hebben in de (lokale) overheid terug te winnen. Dat de overheid niet als vanzelfsprekend dit vertrouwen bezit is niet alleen te wijten aan het in de ogen van de burger onvoldoende presteren van de (lokale)overheid. Immers enquêtes wijzen uit dat burgers en bedrijven over het algemeen niet ontevreden zijn over de dienstverlening die de lokale overheden bieden. Toch kan het beter, slimmer en moderner. En dat verwachten burgers ook van de overheid. Bovendien spreken burgers lokale overheden ook steeds meer aan op de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, waarvoor de lokale overheid slechts gedeeltelijk verantwoordelijk is. Dergelijke ongetemde maatschappelijke vraagstukken – waarbij nauwe samenwerking tussen (semi) overheden onderling en particuliere instanties noodzakelijk is – komen steeds meer voor op het terrein van leefbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, jeugdzorg, inburgering, veiligheid, ouderenzorg etc. Van de lokale overheid wordt dan verwacht dat zij in de oplossing van deze vraagstukken de regie nemen.

Gemeenten staan als overheidsorganisatie het dichtst bij de burger en zijn dan ook de eerst aangewezen overheidsorganisatie om ervoor te zorgen, dat de burgers weer het gevoel krijgen “dat de overheid er niet alleen voor hen, maar ook van hen is”.
Gemeenten beseffen inmiddels dat om dat te bereiken grote veranderingen nodig zijn in de wijze waarop:

  • burgers en bedrijven betrokken worden bij de bepaling van de bestuurlijk/politiek agenda
  • er wordt samengewerkt binnen de eigen en met andere organisaties
  • processen worden ingericht vanuit het perspectief van de vraag: van buiten naar binnen werken
  • de organisatie wordt aangestuurd en managers en medewerkers zich gedragen
  • informatie- en communicatietechnologie wordt ingezet en beheerd
  • burgers worden gestimuleerd hun eigen verantwoordelijk te nemen en meer zelfwerkzaam te zijn.

Missie

Wat is de missie van Innogration management consultants? Innogration Management Consultants gelooft in het verander- en leervermogen van gemeenten. Zij wil met haar diensten aan het realiseren van de uitdaging waarvoor gemeenten staan een bijdrage leveren. Lees er meer over.

Over ons

Innogration Management Consultants is een maatschap van senior adviseurs die zich richt op het beter functioneren van de lokale overheid. Innogration richt zich op managementvraagstukken die verband houden met de toegevoegde waarde van het gebruik van informatie. Lees er meer over.