Over Innogration

Visie

Gemeenten staan – als meest nabije overheid  voor de voortdurende uitdaging het vertrouwen, dat Nederlanders hebben in de (lokale) overheid terug te winnen. Dat de overheid niet als vanzelfsprekend dit vertrouwen bezit is niet alleen te wijten aan het in de ogen van de burger onvoldoende presteren van de (lokale)overheid. Immers enquêtes wijzen uit dat burgers en bedrijven over het algemeen niet ontevreden zijn over de dienstverlening die de lokale overheden bieden. Toch kan het beter, slimmer en moderner. En dat verwachten burgers ook van de overheid. Bovendien spreken burgers lokale overheden ook steeds meer aan op de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, waarvoor de lokale overheid slechts gedeeltelijk verantwoordelijk is. Dergelijke ongetemde maatschappelijke vraagstukken  waarbij nauwe samenwerking tussen (semi) overheden onderling en particuliere instanties noodzakelijk is komen steeds meer voor op het terrein van leefbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, jeugdzorg, inburgering, veiligheid, ouderenzorg etc. Van de lokale overheid wordt dan verwacht dat zij in de oplossing van deze vraagstukken de regie nemen.

Gemeenten staan als overheidsorganisatie het dichtst bij de burger en zijn dan ook de eerst aangewezen overheidsorganisatie om ervoor te zorgen, dat de burgers weer het gevoel krijgen “dat de overheid er niet alleen voor hen, maar ook van hen is”.
Gemeenten beseffen inmiddels dat om dat te bereiken grote veranderingen nodig zijn in de wijze waarop:

  • burgers en bedrijven betrokken worden bij de bepaling van de bestuurlijk/politiek agenda
  • er wordt samengewerkt binnen de eigen en met andere organisaties
  • processen worden ingericht vanuit het perspectief van de vraag: van buiten naar binnen werken
  • de organisatie wordt aangestuurd en managers en medewerkers zich gedragen
  • informatie- en communicatietechnologie wordt ingezet en beheerd
  • burgers worden gestimuleerd hun eigen verantwoordelijk te nemen en meer zelfwerkzaam te zijn.

Missie

Innogration Management Consultants gelooft in het verander- en leervermogen van gemeenten. Zij wil met haar diensten aan het realiseren van de uitdaging waarvoor gemeenten staan een bijdrage leveren door in goede samenspraak met het bestuurlijk en ambtelijk management in gemeenten het zelfinzicht zodanig te vergroten, dat gemeenten richting kunnen geven aan de benodigde veranderingen en anderen kunnen inspireren daarin mee te gaan. Daarnaast kan Innogration helpen bij het succesvol implementeren van al deze veranderingen in beleid- en bedrijfsvoering en dienstverlening. Tijdens de implementatie wordt veel aandacht besteed aan een optimale verbinding van bestuur, management en professionals en aan de communicatie over de (voortgang van) de verandering.

Identiteit

Innogration Management Consultants is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde, onafhankelijke adviseurs. Zij beschikken over een jarenlange ervaring in de gemeentelijke praktijk op zowel professioneel, management als bestuurlijk niveau. Bovendien hebben zij op verschillende beleidsterreinen in diverse rollen (adviseur, projectmanager, interim-manager) hun bijdrage geleverd aan succesvolle veranderingen. Zij gaan daarbij uit van een permanent lerende organisatie , waarin het aanwezige talent tot ontwikkeling wordt gebracht.